Projekty

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY

Učme se přírodou! (Středočeský kraj - 2016)
- Výstupy: Vytvoření výukových programů

Naučná stezka lužní les Pňov – Předhradí (NET4GAS - 2016)
- Výstup: Realizace přírodovědné naučné stezky v lokalitě Pňov - Předhrádí

Čtvrtletník environmentálního vzdělávání – Středočeské ekolisty (Středočeský kraj – 2016)
- Výstup: Tvorba čtvrtletníků zaměřeného na environmentální témata distribuovaného v rámci Středočeského kraje

Environmentální akce pro veřejnost 2016 - zajištění a rozvoj environmentálního vzdělávání především pro širokou veřejnost v Ekocentru Huslík, přednášky, akce a tvořivé dílny (Středočeský kraj – 2016)
- Výstup: Zajištění koncepce EVVO Středočeského kraje v ekocentru Huslík

Učme se přírodou 2 – rozšíření rozsahu vzdělávacích programů (Středočeský kraj –2017)
- Výstup: Zajištění potřebného vybavení pro realizaci programů vzniklých z projektu Učme se přírodou!
- Návaznost na projekt: V rámci projektu došlo k vytvoření výukových programů zaměřených na lokální spotřebu ovoce, nákupu potřebného vybavení k programům.

Učme se přírodou!  2017 (SFŽP – 2017)
- Částka: 114 998,- Kč
- Výstup: Realizace EVVO pro školská zařízení v roce 2017
- Návaznost na projekt: V rámci projektu došlo k realizaci výukových programů vzniklých z projektu Učme se přírodou 2.

Naplňování koncepce EVVO Středočeského kraje – Středočeský ekofestival, webový portál, vzdělávací seminář, ekoporadna, knihovna (Středočeský kraj – 2017-2018)
- Výstup: Uspořádání Středočeského festivalu, provoz ekoporadny, zprovoznění informačního webového portálu, uspořádání interního vzdělávacího semináře pro krajská střediska EVVO, provoz knihovny

Obnova ovocnářství na Poděbradsku: Včelí pohled na svět – tradičním způsobem k trvale udržitelnému životu (TPCA pro Kolínsko - 2017)
- Výstup: Nákup mobilní moštárny, výsadba starých odrůd ovocných stromů do intravilánu obcí, umístění posezení do blízkosti genofondového sadu, pořádání komunitní akce (Jabklobraní), pořádání 3 odborné workshopy a návrh managmentu v sadu v Podmokách

Zvýšení úrovně environmentální výchovy, vzdělání a osvěty v záchranné stanici na Huslíku (Středočeský kraj – 2018-2019)
- Výstup: Zajištění koncepce EVVO Středočeského kraje v ekocentru Huslík

Tůně na Huslíku (SFŽP – 2018-2019)
- Výstup: Vybudování 5 přírodě blízkých vodních prvků pro zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Obnova ovocnářství na Poděbradsku: Zachovejme ovoce našich babiček (NET4GAS– 2018-2019)
- Výstup: Výsadba 65 stromů v druhém genofondovém sadu na Huslíku, uspořádání 2 odborných workshopů (výchovný řez, citlivý řez ovocných stromů), umístění prvků podporujících biodiverzitu

Zemědělské výběhy na Huslíku (Středočeský kraj – 2018-2019)
- Výstup: Vytvoření extenzivní pastvy hospodářských zvířat a vytvoření zázemí, které je vhodné pro účely EVVO. Projekt Zemědělské výběhy na Huslíku byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Přírodní zahrada na Huslíku (SFŽP – 2018-2020)
- Výstup: Vytvoření přírodní zahrady na Huslíku s edukativními prvky (ukázkový včelí úl, hmyzí hotel, bylinková zahrádka, ukázkový kompost) a herními prvky (vrbové prvky – tunel a iglú, divadlo pro děti s posezením) a prvky pro trávení volného času (vrbový altán s posezením)

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Obnova ovocnářství na Poděbradsku je projekt zaměřený na lokálně produkované potraviny a jejich zpracování, obnovu starých sadů, výsadbu genofondových ploch a pořádání přednášek, workshopů i dalších vzdělávacích akcí.

Polabskou krajinou a tradicemi našich předků je projekt vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím zážitkových exkurzí, workshopů, tvořivých dílen a přednášek.

V rámci projektu Učme se přírodou! bylo vytvořeno několik komplexních výukových programů. V současné době nabízíme několik variant výukových programů a dalších aktivit. Vzdělávací programy pro školy jsou v souladu s koncepcí EVVO. Jsou uzpůsobeny pro jednotlivé věkové skupiny náročností tématu a způsobem vedení programu.