Přeskočit na obsah

Projekty

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY

Učme se přírodou! (Středočeský kraj - 2016)
- Výstupy: Vytvoření výukových programů

Naučná stezka lužní les Pňov – Předhradí (NET4GAS - 2016)
- Výstup: Realizace přírodovědné naučné stezky v lokalitě Pňov - Předhrádí

Čtvrtletník environmentálního vzdělávání – Středočeské ekolisty (Středočeský kraj – 2016)
- Výstup: Tvorba čtvrtletníků zaměřeného na environmentální témata distribuovaného v rámci Středočeského kraje

Environmentální akce pro veřejnost 2016 - zajištění a rozvoj environmentálního vzdělávání především pro širokou veřejnost v Ekocentru Huslík, přednášky, akce a tvořivé dílny (Středočeský kraj – 2016)
- Výstup: Zajištění koncepce EVVO Středočeského kraje v ekocentru Huslík

Učme se přírodou 2 – rozšíření rozsahu vzdělávacích programů (Středočeský kraj –2017)
- Výstup: Zajištění potřebného vybavení pro realizaci programů vzniklých z projektu Učme se přírodou!
- Návaznost na projekt: V rámci projektu došlo k vytvoření výukových programů zaměřených na lokální spotřebu ovoce, nákupu potřebného vybavení k programům.

Učme se přírodou!  2017 (SFŽP – 2017)
- Výstup: Realizace EVVO pro školská zařízení v roce 2017
- Návaznost na projekt: V rámci projektu došlo k realizaci výukových programů vzniklých z projektu Učme se přírodou 2.

Naplňování koncepce EVVO Středočeského kraje – Středočeský ekofestival, webový portál, vzdělávací seminář, ekoporadna, knihovna (Středočeský kraj – 2017-2018)
- Výstup: Uspořádání Středočeského festivalu, provoz ekoporadny, zprovoznění informačního webového portálu, uspořádání interního vzdělávacího semináře pro krajská střediska EVVO, provoz knihovny

Obnova ovocnářství na Poděbradsku: Včelí pohled na svět – tradičním způsobem k trvale udržitelnému životu (TPCA pro Kolínsko - 2017)
- Výstup: Nákup mobilní moštárny, výsadba starých odrůd ovocných stromů do intravilánu obcí, umístění posezení do blízkosti genofondového sadu, pořádání komunitní akce (Jabklobraní), pořádání 3 odborné workshopy a návrh managmentu v sadu v Podmokách

Zvýšení úrovně environmentální výchovy, vzdělání a osvěty v záchranné stanici na Huslíku (Středočeský kraj – 2018-2019)
- Výstup: Zajištění koncepce EVVO Středočeského kraje v ekocentru Huslík

Tůně na Huslíku (SFŽP – 2018-2019)
- Výstup: Vybudování 5 přírodě blízkých vodních prvků pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity v místě.

Obnova ovocnářství na Poděbradsku: Zachovejme ovoce našich babiček (NET4GAS– 2018-2019)
- Výstup: Výsadba 65 stromů v druhém genofondovém sadu na Huslíku, uspořádání 2 odborných workshopů (výchovný řez, citlivý řez ovocných stromů), umístění prvků podporujících biodiverzitu

Zemědělské výběhy na Huslíku (Středočeský kraj – 2018-2019)
- Výstup: Vytvoření extenzivní pastvy hospodářských zvířat a vytvoření zázemí, které je vhodné pro účely EVVO. Projekt Zemědělské výběhy na Huslíku byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Přírodní zahrada na Huslíku (SFŽP – 2018-2020)
- Výstup: Vytvoření přírodní zahrady na Huslíku s edukativními prvky (ukázkový včelí úl, hmyzí hotel, bylinková zahrádka, ukázkový kompost) a herními prvky (vrbové prvky – tunel a iglú, divadlo pro děti s posezením) a prvky pro trávení volného času (vrbový altán s posezením)

Naučné stezky na Huslíku (Středočeský kraj – 2021-2022)
- Výstup: V rámci projektu jsme realizovali následující aktivity: zastřešení terasy, pořízení 3 certifikovaných edukačních prvků, projektovou dokumentaci přírodní učebny

 EVP na Huslíku (SFŽP – 2021-2022)
- Výstup: V rámci projektu budou podpořeny denní EVP v ekocentru Huslík. Ekocentrum Huslík je etablovaným krajským střediskem s bohatou programovou nabídkou.
Projekt je zaměřen na realizaci již vytvořených environmentálních výukových programů z projektu „Učme se přírodou!“. Cílem těchto programů je rozvoj kompetencí oslovených žáků v několika oblastech jako jsou vztah k přírodě, vztah k místu, ekologické děje a zákonitosti a lokální hospodaření s udržitelnou spotřebou.

Vybavení přírodního areálu na Huslíku (Středočeský kraj – 2022-2023)
- Výstup: Vytvoření přírodní zahrady na Huslíku s edukativními prvky (ukázkový včelí úl, hmyzí hotel, bylinková zahrádka, ukázkový kompost) a herními prvky (vrbové prvky – tunel a iglú, divadlo pro děti s posezením) a prvky pro trávení volného času (vrbový altán s posezením)

Výukový program - Jak je to s energií?  (MAS Podlipansko - Pakt starostů za klima a energii – 2022-2023)
- Výstup: Vytvoření výukového programu Jak je to s energií? - Program pojednává o obnovitelných zdrojích, spotřebě elektrické energie a vznikl za spolupráce Ekocentra Huslík a MAS Podlipansko v roce 2022-2023. Tvorba těchto materiálů byla podpořena Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí z projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii.

Výsadba stromů na Huslíku  (SFŽP– 2022-2023)
- Výstup: Pro zvýšení ekologické hodnoty krajinného přírodního areálu bychom zde vysázeli 90ks stromů. Jedná se o veřejně přístupný přírodní areál (10ha) navazující na naši Záchrannou stanici a na Ekocentrum na Huslíku. Tento přírodní areál slouží jako ukázkový prvek proměn zemědělské krajiny - vybudovali jsme zde tůně pro zadržení vody v krajině, obnovili luční porosty pravidelnou sečí, vytvořili výběh pro hospodářská zvířata, vysázeli více jak 180ks ovocných stromů (staré odrůdy na semenných podnožích), vytvořili jsme zde přírodní zahradu s ukázkovými prvky. Rádi bychom tento přírodní areál doplnili ještě o páteřní krajinnou strukturu a sice výsadbu listnatých stromů.

Pořízení FVE na objekt ZO ČSOP Polabí (Ministerstvo životního prostředí - OPŽP – 7/2023-8/2023)
- Výstup: Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu v areálu na Huslíku. Instalace o výkonu fve panelů 10kWp s baterií o stejné kapacitě.

BĚŽÍ: 

EVP na Huslíku 2022 - 2023 (SFŽP– 2022-2024)
- Výstup: V rámci projektu budou podpořeny denní EVP v ekocentru Huslík. Ekocentrum Huslík je etablovaným krajským střediskem s bohatou programovou nabídkou.
Projekt je zaměřen na realizaci již vytvořených environmentálních výukových programů. Cílem těchto programů je rozvoj kompetencí oslovených žáků v několika oblastech jako jsou vztah k přírodě, vztah k místu, ekologické děje a zákonitosti a lokální hospodaření s udržitelnou spotřebou.

Klimatické programy na Huslíku (SFŽP– 2022-2024)
- Výstup: V Ekocentru Huslík bychom rádi v rámci tohoto projektu vytvořili nabídku zpracovávající téma změny klimatu. Chtěli bychom se zaměřit na změny klimatu obecně, adaptační a mitigační opatření, doprovodné jevy a efekty (skleníkový efekt, koloběh uhlíku, přeměnu energie, zpětné vazby, vodní cykly, ztráta biodiverzity) a využít k tomu moderní metodické nástroje: zaměření výuky na systémové myšlení, pracovat s hodnotami a postoji, "problem solving" přístup, reálné řešení problému. Chceme v rámci našich programů pracovat s digitálními technologiemi například s dostupnými aplikacemi (Obnovitelné zdroje energie 3D, Carbon natural map, WWF together, Earth now, UN Climate Change, WWF Free Rivers, Greentechmedia, Good on you, Earth hero: Climate Change, Alert me Energy Map, Solarchecker, Carbon emissions calculator) a zařízeními napomáhající studentům navrhnout vhodné projekty snižující uhlíkovou stopu ve svém okolí (termokamery, meteostanice).

Jak na klima v Polabí? (SFŽP– 2023-2025)
- Výstup: Projekt je zaměřen na osvětu veřejnosti v tématu klimatické změny. Projekt bude cílit na veřejnost. Projekt nebude naplněn pouze obecnou osvětou o klimatické změně, ale především bude zaměřen na zvýšení povědomí o konkrétních opatřeních, která mohou lidé dělat a posílení odhodlání být aktivním občanem v oblasti změny klimatu.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Naplňování koncepce EVVO Středočeského kraje 2021-2026

V rámci Memoranda o spolupráci je naše ekocentrum Krajský střediskem EVVO a zajišťuje naplnění akčního plánu EVVO Středočeského kraje v souladu s platnou krajskou koncepcí EVVO.