Přeskočit na obsah

Programy pro MŠ

1. KDO SE RODÍ NA JAŘE ?

výukový program

(březen – srpen) po předchozí domluvě je možné i okolní měsíce

  Prostředí programu (viz dole)

IS, AS, P

Popis programu

Představíme si, co to je záchranná stanice a jakým způsobem funguje. Popíšeme si důvody, proč záchranné stanice přijímají živočichy a jak jim můžeme pomoci my sami. Naučíme se základní pravidla, jak k živočichům v přírodě přistupovat a seznámíme se s nejrůznějšími mláďaty. Program je doprovázen ukázkou kontaktních živých živočichů ze záchranné stanice. Prodloužená verze programu zahrnuje i další aktivity, například maňáskovou hru.

Témata která program pokrývá

Seznámení se s živočišnými druhy,vazby v přírodě, ochrana živočichů, mláďata živočichů

Cíl programu

Seznámit se s mláďaty savců a ptáků, uvědomit si vliv člověka na okolní prostředí. Získat přehled o přírodních zákonitostech u zvířat.

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP, EDZ1, EDZ5

[Best_Wordpress_Gallery id=“4″ gal_title=“Mláďata“]

 

 

 

 

2.  CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ ?

výukový program

(září – únor)

Prostředí programu (viz dole)

IS, AS, P

Popis programu

Představíme si, co to je záchranná stanice a jakým způsobem funguje. Popíšeme si důvody, proč záchranné stanice přijímají živočichy a jakým způsobem se k nim máme chovat. Budeme si povídat o různých ročních obdobích a zastavíme se u podzimu. Ukážeme si, co toto roční období znamená pro zvířátka v přírodě a jak se v jeho průběhu připravují na zimu. Naučíme se, co zvířátka v zimě dělají a jak ji tráví. Program je doprovázen ukázkou živých zvířat ze stanice (většinou ježka a netopýra). Prodloužená verze programu
zahrnuje i další aktivity, například maňáskovou hru.

Témata která program pokrývá

způsoby trávení zimy živočichy, ukázká živého zvířete, přírodní zákonitosti, přikrmování živočichů 

Cíl programu

Získat přehled o přírodních zákonitostech u zvířat. Osvojení dovedností pro ohleduplné jednání vůči přírodě.  Vnímavost k potřebám živé přírody.

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

VKP1, VKP3,EDZ1, EDZ5

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“Zimní spáči“]

 

 

 

 

3. TAJEMNÝ LES

zážitkový výukový program

(celoročně, dle počasí) – v letním období vyžaduje konzultaci

Prostředí programu (viz dole)

IS, LE, AS

Popis programu

Prostředí lužního lesa v okolí areálu ekocentra Huslík láká k tomu zažít ho na vlastní kůži. Různými aktivitami zasazenými do výukového programu se seznámíme se základními informacemi o lese. Naučíme se vnímat les různými smysly a využívat přírodniny ke kreativním činnostem. S programem se pojí exkurze v areálu stanice spojená s ukázkou trvale handicapovaných volně žijících živočichů.

Témata která program pokrývá

Pobyt v přírodě, aktivity rozvíjející senzitivitu, základní přírodní zákonitosti, hra v přírodě

Cíl programu

Osvojení dovedností pro ohleduplné jednání vůči přírodě, zájem vyhledávat kontakt s přírodou a trávit v ní volný čas, Připravenost pro kontakt s přírodním prostředím

Rámcové cíle EVVO (viz dole)

PJ, EPK, VKM, EDZ4, EDZ5

 

autumn forest trees. nature green wood sunlight backgrounds.

 

 

PROSTŘEDÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

IS  = interiér střediska
AS = výchovný areál střediska (exteriéry)
IŠ  = interiér školy
ŠZ = školní zahrada
L    = louka
LES= les
V    = voda
P    = pole, zahrada
U    = urbanizované prostředí

 

 

EVP rozvíjí kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech a kategoriích rámcových cílů:

Vztah k přírodě (VKP)
• Potřeba kontaktu s přírodou – VKP1
• Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím  – VKP2
• Citlivost k přírodě – VKP3
• Reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů – VKP4

Vztah k místu (VKM)
• Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech – VKM1
• Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj – VKM2

Ekologické děje a zákonitosti (EDZ)
• Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání – EDZ1
• Schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí – EDZ2
• Porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem – EDZ3
• Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka – EDZ4
• Propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem – EDZ5

Environmentální problémy a konflikty (EPK)
• Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů – EPK1
• Schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní – EPK2
• Schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů – EPK3

Připravenost jednat ve prospěch ŽP (PJ)
• Znalost základních principů ochrany životního prostředí – PJ1
• Znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji – PJ2
• Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování – PJ3
• Znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí – PJ4
• Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí – PJ5