Přeskočit na obsah

Environmentální vzdělávání

Environmentální vzdělávání a osvěta jsou jednou z hlavních aktivit ekocentra Huslík. Ekocentrum je akreditované Českým svazem ochránců přírody jako ekocentrum osvětové, poradenské, výchovné a vzdělávací.

kytkoptak

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Environmentální vzdělání se orientuje na praktickou péči o stav světa.  Je založeno na protnutí tří rovin ekonomické, sociální a ekologické. Tzv. "environmentální gramotnost" znamená základní porozumění systémům přírodního světa, vztahům a interakcím mezi živým a neživým prostředím, schopnost citlivě zacházet s problémy a podílet se na tvorbě konstruktivních řešení.

 • Vzdělávací programy pro školy jsou v souladu s koncepcí EVVO.
 • Jsou uzpůsobeny pro jednotlivé věkové skupiny náročností tématu a způsobem vedení programu.
 • Programy jsou vhodným doplňkem Rámcových vzdělávacích programům pro školská zařízení a sledují průřezová témata environmentální výuky.
 • V rámci projektu Učme se přírodou! bylo vytvořeno několik komplexních výukových programů.
 • V současné době nabízíme několik variant výukových programů a dalších aktivit.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Vzdělávání veřejnosti je dalším z našich zaměření a probíhá několika způsoby: 

 • Účastníme se veřejných akcí na kterých se snažíme zvýšit povědomí o ochraně přírody a současných environmentálních problémech.
 • Nabízíme přednášky s cestopisnou a vzdělávací tematikou.
 • Pořádáme promítání populárně naučných dokumentárních snímků v rámci ozvěn filmových festivalů (Promítej i ty!, Země na talíři)
 • Vytváříme expozice zabývající se současnými environmentálními problémy.
 • Tvoříme naučné stezky pro zvýšení informovanosti veřejnosti o lokálních tématech.
 • Pracujeme na projektech podporující koncept udržitelného způsobu života. 
 • Spolupráce na absolvenských a diplomových pracích.