Česká moderní energetika

  • od

ČESKÁ MODERNÍ ENERGETIKA

 

V pondělí 23.1. 2017 se na půdě poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konala konference s názvem Česká moderní energetika. Konferenci pořádala Aliance pro energetickou soběstačnost společně se Solární asociací pod záštitou poslance Václava Zemka a senátora Františka Bradáče.

V prvním bloku se představili zástupci projektů oceněných v rámci Obnovitelného desetiletí, které vybralo více než 40 renomovaných expertů působících v české energetice. Jde o příklady dobré praxe využití obnovitelných zdrojů v domácnostech, podnikání, městech a obcích, ale také nové nápady start up společností a studentů vysokých škol.

 

 

Ladislav Havel (MPO) upozornil na vznik strategických dokumentů v rámci pracoviště Ministerstva průmyslu a obchodu ve kterých se počítá se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie. Tyto cíle jsou součástí Státní energetické koncepce a zároveň Národních akčních plánů. Dochází také ke stabilizaci příspěvku zákazníka na podporu obnovitelných zdrojů, která činí 498 Kč/ 1MWh. Státní rozpočet přispívá na obnovitelné zdroje částkou 26 miliard (k roku 2016) což je oproti roku 2012 více jak dvojnásobné navýšení. Podle Havla je také velice pravděpodobné, že se přejde pro nové zdroje el. energie na tzv. Aukční systém.

 

Pavel Zámyslický (MŽP) informoval o novém legislativním balíčku označovaného jako „zimní balíček“, který přináší změny v dlouhodobějších hlediscích energetické koncepce na úrovni států. Tyto koncepce by měly v ideálním případě naplňovat snížení emisních hodnot k nimž se Evropská unie upírá a chce dodržet. V oblasti obnovitelných zdrojů je pro Českou republiku cílová hranice do roku 2020 dosáhnout 15% podílu na produkci elektrické energie.

Tento legislativní balíček přináší zjednodušení pro drobnou výrobu elektrické energie pro svou vlastní spotřebu do 10Kw. Kdokoliv bude splňovat tyto základní podmínky bude moci instalovat elektrické systémy z obnovitelných zdrojů pouze na ohlášení a nemusí tím získávat licenci prodejce elektrické energie.

 

 

 

Představované projekty

 

Ostravská zelená domácnost 2.0

(kategorie: Obnovitelná enrgie pro rodiny, Radovan Burkovič)

Na začátek přednášky pan Burkovič podotýká že soběstačnost je samozřejmě vykoupena zodpovědností a i určitým rizikem které si na svá bedra bere. Upozorňuje, že jakýkoliv projekt musí být promyšlený do každého detailu. Projekt rodinného domu vznikal již od 90. let a jedná se o dřevostavbu se sendvičovou konstrukcí. Dům se nachází v oblasti Ostrava – Plesná a je nezávislý na veřejném vodovodu pomocí studny poskytující vodu kojenecké kvality. Od září 2009 provozuje dům solární elektrárnu o výkonu 3,6 kW, ročně tak dům vytvoří 4500 kilowatt-hodin elektřiny. Burkovičovým se podaří využít přibližně polovinu produkované energie určené pro domácí spotřebiče, zbytek odchází jako přebytek do sítě. Výroba elektřiny je podpořena tzv. zeleným bonusem. Elektřina je často produkovaná v době, kdy ji člověk nevyužívá a to v pracovních hodinách. O spotřebu v této době se stará odložený start spotřebičů jako jsou myčka a pračka. V případě slunečného dne se využívá energie co nejefektivněji seká se tráva, drtí se větve, peče se nebo se nabíjí jeden či oba elektromobily. K využití přebytků energie zřídil Burkovič veřejnou nabíjecí stanici s dobrovolnou platbou. Pomocí solárních kolektorů umístěných převážně na západně orientované střeše domu dochází k ohřevu vody.  Při pořizování systému přispěla podpora programu MŽP Zelená úsporám.  Do budoucna chce Burkovič najít řešení ukládání energie z jižní strany domu, pravděpodobně využije některýá z bateriových systémů.

Davidův mlýn – penzion s obnovitelnou energií pro provoz i elektromobily

(kategorie: Šetrná energie v podnikání, David Kostruh)

Hotelový areál Davidův mlýn je energeticky soběstačný. Elektrickou energii zde generují dvě elektrárny. První elektrárna vznikla z bývalého náhonu mlýny a jedná se vodní elektrárnu s výkonem 22 kilowattů. Druhá elektrárna je fotovoltaická a je schopná vyvinout výkon 70 kilowattů. Obě dvě elektrárny pracují v režimu zelený bonus jenž slouží k optimalizaci energie pro potřeby areálu. Energetické přebytky se ukládají do vodní akumulační nádrže. Komplex je vytápěn systémem čerpadel voda-voda. Zdrojovou vodou je otevřený náhon nikoliv hlubinný vrt. Systém odpadních vod pak čistí štěrková čistička, jenž umožňuje vrátit vodu zpátky do řeky. Stejně jako předchozí projekt i tento je připraven na provoz elektromobilů, pomocí nabíjecí stanice jež mohou hosté využít. Elektromobil s dojezdovou vzdáleností 130km dostačuje potřebám 90% jízd potřebných pro hotel.

 

Obec Kněžice

(kategorie: Chytrá energie měst a obcí, Milan Kazda)

Obec Kněžice ležící nedaleko Městce Králové v okrese Nymburk je první energeticky a tepelně soběstačnou obcí. Vzhledem k velké ekonomické náročnosti začala obec nejprve budováním ekonomicky návratných projektů. Jednalo se o paletizační linku schopná zpracovávat velké množství materiálu, zde byla návratnost investice okolo 3 let. Poté obec přistoupila k investici Domu pro seniory s návratností 10 let. Následovala investice do bioplynové stanice zásobující obec elektrickou energií a teplem.

Produkce je založena na principu kogenerace, kdy se vyrábí elektrická energie a teplo zároveň. V případě nouze o přísun surovin potřebných pro vznik bioplynu, je systém vybaven kotly spalujícími biomasu a dřevěnou štěpku. Obec je vlastníkem teplovodu zásobujícího drtivou část obce teplem, pouze dvě části obce nejsou připojeny na teplovodní potrubí a jsou vybaveny moderními kotly. Takovéto řešení bylo nutné vzhledem k velké vzdálenosti od centrální obce. Do budoucnosti by obec ráda vytvořila vlastní distribuční síť i elektrické energie a nespoléhala se tak na cizí distribuční síť. Starosta obce vyzdvihuje i dopad projektu na regionální ekonomiku, neboť se obec snaží shánět biomasu do 20km od obce. Pro bioplynová elektrárna vyřešila i potřebu vytvoření kanalizace, která by pro obec s 500 obyvateli byla finančně velice náročná (45mil. korun) . Elektrárna dovede zpracovat velké množství odpadů.

Celkové náklady projektu činili 130 milonů korun. Obec získala podporu Evropských fondů regionálního rozvoje a SFŽP. Vlastní vložené náklady činily pro obec 43,2 milionu korun, které obec splácí z výnosů.  Kromě ekonomických přínosu je přínos v lepším životním prostředí a zaměstnanosti. Provoz založený na obnovitelných zdrojích ušetří ročně až 11 000 tun oxidu uhličitého. Pomocí digestátu se vrací velké množství vody do krajiny v podobě hnojiva.

 

Chytrá solární lavička Capasitty

(Obnovitelný start-up a inovativní řešení, Full CapaCity)

 

Lavička Capasitty poskytující připojení wifi, možnost nabití telefonu a další funkce je založena jako ostrovní zdroj energie. Je založena na principu generování fotovoltaické energie spolu s akumulátorovým uložištěm energie.  V České republice jsou lavice umístěny v Litoměřicích a Ostravě.

Vanadová redoxní průtočná baterie

(Chytrá energie v diplomce, Jiří Vrána)

Celý princip baterie je založený na elektrolytické bázi vanadových solí. Proces získávání vanadu je navržen v diplomové práci a lze ho získávat z běžných odpadů systémem čištění např. z radioaktivního popílku. Dokáže vyvinout výkon 3kWH při kapacitě 10-20 kWh. Baterie fungující na tomto principu umožňuje nezávislé nastavení výkonu a kapacity dle potřeby. Kapacita baterie je dána objemem elektrolytů na bázi soli vanadu rozpuštěné ve zředěné kyselině sírové. Elektrolyty jsou následně čerpány do prostoru bateriového svazku kde na inertních uhlíkových elektrodách dochází k elektrochemickým reakcím.

Hlavní výhody této konstrukce jsou:

1) možnost až 3x akumulátor přetížit a zároveň i vybíjet až do 0% bez ztráty kapacity

2) Není zde možnost výbuchu

3) Účinnost baterie se pohybuje okolo 80%

4) Lze kombinovat se střídačem

5) Jedná se o bateriový systém s nejnižším vnitřním odporem

6) Odděluješ výkonovou část od kapacitní

 

V současné době se pracuje na možnosti uvedení baterie na trh.