ŠETŘÍM, ŠETŘÍŠ, ŠETŘÍME?, ANEB VODY JE MÁLO – soutěž

ŠETŘÍM, ŠETŘÍŠ, ŠETŘÍME?, ANEB VODY JE MÁLO

Garant soutěže: Ochrana fauny ČR o.p.s.

Pořádající: krajská centra ekologické výchovy- Ochrana fauny ČR, Ekocentrum Huslík,

Kladno-Čabárna, ČSOP Vlašim, Eco-centrum Orlov

Základní propozice:

Věkové kategorie:

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií z hlediska věku. První kategorie je určena pro žáky 2.

stupně základních škol a odpovídajícím třídám víceletého gymnázia. Do druhé kategorie se

mohou hlásit studenti ze středních škol všech typů.

 1. kategorie- 2. stupeň základních škol
 2. kategorie- střední školy

Počet účastníků:

Za každou školu může soutěžit více skupin. Velikost skupiny je omezená na maximální počet

10 žáků či studentů a 1 pedagogického pracovníka.

Průběh soutěže:

Soutěžící budou své projekty zasílat do tzv. oblastního kola, které bude realizovat každé

krajské centrum samo v rámci své regionální působnosti. Každé KSEV vyhodnotí dva nejlepší

programy z každé oblasti, které mu byly zaslány. Tyto projekty postoupí do tzv. krajského

kola. V krajském kole porota na základě hlasování a vyhodnocení představených projektů,

vybere dva vítěze z každé oblasti (celkem tedy 6 vítězů v každé věkové kategorii), kteří

dostanou finanční prostředky na zrealizování projektu. Zrealizované projekty pak představí

soutěžící na Středočeském kraji, kde porota vybere celkového vítěze. Ten získá speciální

odměnu.

Termíny konání:

Začátek soutěže: 1. ledna 2018

Zaslání projektů: do 29. března 2018 (Prodloužení termínu!)

Konání krajského kola: 12.4.2018

Termíny realizace projektů: do 15. června 2018

Prezentace projektů na KÚ: v druhé polovině června 2018

Zaslání fotodokumentace a vyúčtování akce: 30. září 2018

Místo konání prezentace zrealizovaných projektů:

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

Praha 5

150 21

Informační rozesílka:

Školy budou informovány prostřednictvím e-mailové rozesílky, letáků na facebooku a

webových stránkách jednotlivých KSEV a webových stránek EVVO Středočeského kraje.

Propagační letáky a přihlášky budou navrženy Ochranou fauny ČR se změnou adresy a

kontaktů na jednotlivá KSEV, ale budou mít stejný grafický vzhled.

Pravidla soutěže:

 1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se měly zabývat

následujícími oblastmi:

A-úspora pitné vody a využití šedé vody (tj. vody, která odtéká ze sprch, umyvadel

či dřezů a po upravení se dá použít např. na splachování, zalévání a podobně)

B- projekt na zadržování vody (př. na školním pozemku či v lokalitě blízko školy)

C- využití dešťové vody

Hlavním cílem projektů je navrhnout taková opatření, která povedou k co největší úspoře a

využití vody. Navrhovaná řešení se musí nechat také zrealizovat.

 1. Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol a odpovídajících stupňů víceletých

gymnázií a studenti všech typů středních škol. Týmy mohou být složené maximálně z 10 žáků

a 1 pedagogického dozoru.

 1. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Ochrana fauny ČR o.p.s. pod záštitou Středočeského kraje. Odbor

životního prostředí Středočeského kraje také finančně podporuje tuto soutěž.

 1. Přihlášení do soutěže

Úkolem soutěžních týmů je zpracovat projekt na jednu z oblastí soutěže (šetření a úspora

pitné vody, zadržování vody, zadržení a využití dešťové vody). Při zpracování projektů je

možné konzultovat řešení s pedagogy ze školy nebo jinými odborníky z oboru (dle vlastního

výběru a uvážení).

Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu elektronickou poštou

nebo Českou poštou a to na adresu krajského centra environmentální výchovy, pod které

územně spadá vaše škola nebo jiné školské zařízení- družiny, kroužky, dětské skupiny a

podobně (viz. seznam škol a jejich přidělené KSEV). Projekty je nutné zaslat do 28. 2. 2018

včetně. Nerozhoduje datum poslání, ale datum doručení.

 1. Soutěžní projekt

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém jazyce. Po doručení projektu budete

kontaktováni KSEV o doručení projektu a splnění všech daných podmínek na e-mail, který

bude uveden na přihlášce. V případě nedodržení všech náležitostí budete vyzvání o jeho

opravení, na které je vyhrazeno 5 pracovních dní.

Projekty budou psány dle vzoru, který je ke stažení na webových stránkách jednotlivých

KSEV a EVVO Středočeského kraje, pod které územně spadá přihlašovaná škola či školská

organizace. Maximální délka projektu je 5 stran vyjma příloh. Ty mohou mít maximálně 3

strany.

 1. Výběr projektů porotou

V oblastním kole budou projekty hodnoceny odbornou porotou složené ze zástupců ekocentra

a jednoho nestranného pozorovatele. O postupu do dalšího kola budou účastníci informováni

prostřednictvím mailu. Každé KSEV vybere z došlých projektů dva nejlépe hodnocené

projekty z každé kategorie, které dále postoupí do krajského kola. Vyhodnocení oblastního

kola proběhne do 22. 3. 2018.

V krajském kole bude o nejlepších 12 (v každé věkové kategorii 6 projektů) projektech

rozhodovat odborná porota složená ze zástupců KSEV(každý KSEV bude mít 1 až 2

zástupce) a pracovníků odboru životního prostředí Středočeského kraje. Vítězných 12

projektů dostane finanční příspěvek od Středočeského kraje na zrealizování svých navržených

projektů. Ty musí být zrealizovány do 15. června 2018. Po zrealizování projektů je nutné

zaslat na oblastní KSEV fotodokumentaci a vyúčtování celého projektu a to do 30. září 2018.

Struktura vyúčtování bude dostupná na webových stránkách všech KSEV a EVVO

Středočeského kraje.

V případě přihlášení málo projektů do jedné z kategorií si pořadatel vyhrazuje právo převést

finanční prostředky do další kategorie s největším počtem doručených projektů.

 1. Finanční limit navrhovaných projektů:

Na jeden projekt je vyčleněna maximální částka 10 000 Kč.

 1. 8. Hlavní kritéria výběru projektů

Hodnoceny budou následující kritéria:

– realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektů – 0-5 bodů

– kvalita a přehlednost zpracování projektu – 0-5 bodů

– vlastní přínos projektu – 0-5 bodů

– inovativnost projektu- 0-5 bodů

– teoretické zpracování informací- 0-5 bodů

– vědomostní znalosti o vodě- 0-5 bodů

– finanční rozvaha- 0-5 bodů

– celkové pojetí projektu- 0 -10 bodů

– formální náležitosti (správné vyplnění formulářů)- 0- 5 bodů

 1. Ceny pro vítěze

Každý přihlášený projekt obdrží balíček od Ochrany fauny ČR s pomůckami na

environmentální výchovu a upomínkové předměty. Nejlepších 12 projektů bude odměněno

finančním příspěvkem na zrealizování jimi navrženého projektu. Zároveň také dostanou na

výběr možnost exkurze do krajských ekocenter a absolvování výukového programu

s environmentální tématikou dle nabídky vybraného ekocentra.

Rozvíjené kompetence:

– odpovědné chování k šetření vodou

– rozvoj environmentálního smýšlení

– rozvoj finanční gramotnosti (v případě, že projekt bude zahrnovat i výpočet možného

ušetření financí)

– kooperace v týmu

Kam posílat projekty:

Své projekty posílejte do KSEV dle ORP, do kterého spadá Vaše škola:

Ochrana fauny ČR- ORP Dobříš, Sedlčany, Votice, Benešov

Ekocentrum Orlov- ORP Beroun, Hořovice, Příbram, Černošice

NSEV Kladno-Čabárna- Rakovník, Mělník, Kladno, Slaný, Kralupy, Neratovice

Ekocentrum Huslík- Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo

Hradiště, Brandýs nad Labem

ČSOP Vlašim- Vlašim, Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Říčany, Český Brod

Dokumenty ke stažení:

Zadani projektu do souteze

Setrimksev soutez voda

 

Led 26, 2018 | Posted by in Aktuality všechny | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes