Ekocentrum

Huslík (5)

Činnost ekocentra Huslík se opírá o hlavní motto

„ŽIJME s přírodou, UČME SE přírodou, PEČUJME o přírodu!“

Do jednotlivých kategorií tak můžeme zařadit několik oblastí:

ŽIJME S PŘÍRODOU – Téma Polabskou krajinou a tradicemi našich předků, živá zahrada, ovocnářství, včelařství, udržitelné zemědělství, farma

UČME SE PŘÍRODOU – Výukové programy, vzdělávací programy, osvětové akce, příměstské tábory, provoz informačního webu, ekologický festival s promítáním filmů, vydávání vlastních publikací

PEČUJME O PŘÍRODU – Praktická ochrana přírody – záchranná stanice, podpora biodiverzity, managementy krajiny, monitoringy a transfery živočichů

Základní myšlenka směřuje k tomu, že pokud budeme mít úctu k místu, kde žijeme, budeme mít blíže i k celé přírodě a její ochraně.  Hlavní důraz celé koncepce je kladen na přímý kontakt s přírodou s návazností na tradici našich předků a praktickou ochranu přírody s důrazem na pomoc volně žijícím živočichům. Hlavní ekovýchovné a poradenské aktivity se opírají o:

  1. Vztah k přírodě a především blízký kontakt s přírodou – Ekocentrum Huslík je zasazeno v centru lužního lesa s množstvím zajímavých prostředí, které se dají využít pro různé aktivity (les, tůňky, louky, genofondový sad starých ovocných odrůd stromů apod.). Přímý vztah návštěvníků k přírodě je pak podpořen expozicí trvale handicapovaných živočichů, ukázkovým včelínem, ukázkovou luční loukou pro hmyz, bylinkovou spirálou, hmyzím hotelem, broukovištěm, pozorovacími krmítky a budkami pro ptáky, genofondovým sadem. Budujeme přírodní tůně, výběhy pro hospodářská zvířata a přírodní didaktickou zahradu.
  2. Vztah k místu, kde žijeme a úcta k němu – seznamujeme s tradicemi v našem regionu a přibližujeme lokální souvislosti prostřednictvím workshopů a přednášek. Pořádáme exkurze do přírody, na památná, historicky a přírodovědně zajímavá místa. Pořádáme přednášky seznamující se zajímavými lokalitami v našem okolí včetně netradičního propojení historie a přírody.
  3. Ekologické děje a zákonitosti – prožíváme celý rok s ohledem na právě probíhající roční období. Seznamujeme s ději v lužním lese. Slavíme svátky našich předků a propojujeme je s životem v přírodě prostřednictvím zážitkových akcí a přednášek. Poskytujeme možnost zkoumání koloběhu roku v lužním lese na fotografiích a výstavách, nabízíme možnost využití odborné literatury a multimediálních technologií. Pro praktickou ukázku je možné využít dalších pomůcek aplikovatelných přímo v přírodě.
  4. Environmentální problémy a konflikty – snažíme se účastníky výukových programů vést ke schopnosti analyzovat environmentální problémy, využívat různé zdroje a analyzovat jednotlivé hodnoty a záměry vedoucí ke konfliktům. Formou praktických příkladů si pak mohou vyzkoušet vlastní návrhy řešení.
  5. Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí - rozvoj znalostí, dovedností a postojů potřebných pro environmentálně odpovědné jednání je součástí výukových programů a akcí zaměřených na oblast odpovědného zacházení s přírodou a přírodními zdroji. Osvětlujeme principy trvale udržitelného života a spotřeby, lokálního hospodaření a minimalizaci odpadů na příkladech v našem okolí. Pořádáme osvětové akce zaměřené na udržitelnou spotřebu a výrobu domácích produktů, součástí jsou i komunitní akce – bylinky a jejich další využití, ovoce a moštování, včely a včelí produkty, ovoce a moštování, pečení chleba, výroba sýrů. Zaměřujeme se i na některé globální problémy (např. palmový olej, ničení pralesů, znečišťování moří, těžba, …).

Veškeré aktivity jsou v souladu s aktualizovanou Koncepcí EVVO Středočeského kraje na roky 2010 – 2020, současně pružně navazují na nový Státní program EVVO 2016 až 2025.

Pořádáme akce jejichž cílem je environmentální osvěta Cílovou skupinou těchto akcí bývá široká veřejnost, děti a školské instituce.

Pořádáme přednášky pro veřejnost a školy za účelem větší informovanosti v oblasti životního prostředí.

Zeptejte se nás na cokoliv co vás zajímá. Poskytujeme konzultace o ochraně krajiny, živočichů a rostlin, tvoření naučných stezek, správném zacházení s odpady, bydlení a domácnosti, eko-spotřebitelství apod.

Vlastníme rozsáhlou knihovnu (více jak 1000 titulů)  zabývající se environmentální problematikou.

Tvoříme a spravujeme naučné stezky.

Poskytujeme poradenské a realizační služby v rámci konceptu živá zahrada.

Provádíme biomonitoringy.

Seznam projektů realizovaných v ekocentru.

Led 9, 2015 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes