Soutěž o vodě pro ZŠ a SŠ

ŠETŘÍM, ŠETŘÍŠ, ŠETŘÍME?, ANEB VODY JE MÁLO

Garant soutěže: Ochrana fauny ČR o.p.s.

Pořádající: krajská střediska ekologické výchovy- Ochrana fauny ČR, Ekocentrum Huslík,

NSEV Kladno-Čabárna, ČSOP Vlašim, Eco-centrum Orlov

Základní propozice:

Věkové kategorie:

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií z hlediska věku. První kategorie je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajícím třídám víceletého gymnázia. Do druhé kategorie se mohou hlásit studenti ze středních škol všech typů.

1. kategorie- 2. stupeň základních škol

2. kategorie- střední školy

Počet účastníků:

Za každou školu či jinou zájmovou organizaci může soutěžit více skupin. Velikost skupiny je omezená na maximální počet 10 žáků či studentů a 1 pedagogického pracovníka.

Průběh soutěže:

Soutěžící budou své projekty zasílat do krajského střediska environmentální výchovy v rámci své regionální působnosti. Každé KSEV vyhodnotí dva nejlepší programy z každé oblasti, které mu byly zaslány. Tyto projekty postoupí do krajského kola, které se bude konat na úřadě Středočeského kraje. Porota na základě hlasování a vyhodnocení představených projektů, vybere dva vítěze z každé oblasti (celkem tedy 6 vítězů v každé věkové kategorii), kteří dostanou finanční prostředky na zrealizování projektu.

Termíny konání:

Začátek soutěže: 1. listopadu 2018

Zaslání projektů: do 30.dubna 2019

Konání krajského kola: červen 2019

Termíny realizace projektů: do 30. září 2019

Zaslání fotodokumentace a vyúčtování akce: 31. října 2019

Místo konání krajského kola

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

Praha 5

150 21

Informační rozesílka:

Školy budou informovány prostřednictvím e-mailové rozesílky, letáků na facebooku a webových stránkách jednotlivých KSEV a webových stránek EVVO Středočeského kraje.

Pravidla soutěže:

1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se měly zabývat následujícími oblastmi:

  • A-úspora pitné vody a využití šedé vody (tj. vody, která odtéká ze sprch, umyvadel či dřezů a po upravení se dá použít např. na splachování, zalévání a podobně)
  • B- projekt na zadržování vody (př. na školním pozemku či v lokalitě blízko školy)
  • C- využití dešťové vody

 

Hlavním cílem projektů je navrhnout taková opatření, která povedou k co největší úspoře a využití vody. Navrhovaná řešení se musí nechat také zrealizovat.

2. Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a studenti všech typů středních škol, zájmové kroužky, domovy dětí a mládeže, střediska volného času, Skauti a další organizace pracující dětmi. Týmy mohou být složené maximálně z 10 žáků a 1 pedagogického dozoru.

3. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Ochrana fauny ČR o.p.s. pod záštitou Středočeského kraje. Odbor životního prostředí Středočeského kraje také finančně podporuje tuto soutěž.

4. Přihlášení do soutěže

Úkolem soutěžních týmů je zpracovat projekt na jednu z oblastí soutěže (šetření a úspora pitné vody, zadržování vody, zadržení a využití dešťové vody). Při zpracování projektů je možné konzultovat řešení s pedagogy ze školy nebo jinými odborníky z oboru (dle vlastního výběru a uvážení).

Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu elektronickou poštou nebo Českou poštou a to na adresu krajského centra environmentální výchovy, pod které územně spadá vaše škola nebo jiné školské zařízení- družiny, kroužky, dětské skupiny a podobně (viz. seznam škol a jejich přidělené KSEV). Projekty je nutné zaslat do 30.4.2019 včetně. Nerozhoduje datum poslání, ale datum doručení.

5. Soutěžní projekt

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém jazyce. Po doručení projektu budete kontaktováni KSEV o doručení projektu a splnění všech daných podmínek na e-mail, který bude uveden na přihlášce. V případě nedodržení všech náležitostí budete vyzvání o jeho opravení, na které je vyhrazeno 5 pracovních dní.

Projekty budou psány dle vzoru, který je ke stažení na webových stránkách jednotlivých KSEV a EVVO Středočeského kraje, pod které územně spadá přihlašovaná škola či školská organizace. Maximální délka projektu je 5 stran vyjma příloh. Ty mohou mít maximálně 3 strany.

6. Výběr projektů porotou

V oblastním kole budou projekty hodnoceny odbornou porotou složené ze zástupců ekocentra a jednoho nestranného pozorovatele. O postupu do dalšího kola budou účastníci informováni prostřednictvím mailu. Každé KSEV vybere z došlých projektů dva nejlépe hodnocené projekty z každé kategorie, které dále postoupí do krajského kola. Vyhodnocení oblastního kola proběhne v první polovině května.

V krajském kole bude o nejlepších 12 (v každé věkové kategorii 6 projektů) projektech rozhodovat odborná porota složená ze zástupců KSEV(každý KSEV bude mít 1 až 2 zástupce) a pracovníků odboru životního prostředí Středočeského kraje. Vítězných 12 projektů dostane finanční příspěvek od Středočeského kraje na zrealizování svých navržených projektů. Ty musí být zrealizovány do 30. září 2019. Po zrealizování projektů je nutné zaslat na oblastní KSEV fotodokumentaci a vyúčtování celého projektu a to do 31. října 2019. Struktura vyúčtování bude dostupná na webových stránkách všech KSEV a EVVO Středočeského kraje.

V případě přihlášení málo projektů do jedné z kategorií si pořadatel vyhrazuje právo převést finanční prostředky do další kategorie s největším počtem doručených projektů.

7. Finanční limit navrhovaných projektů:

Na jeden projekt je vyčleněna maximální částka 10 000 Kč.

8. Hlavní kritéria výběru projektů

Hodnoceny budou následující kritéria:

– realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektů – 0-5 bodů

– kvalita a přehlednost zpracování projektu – 0-5 bodů

– vlastní přínos projektu – 0-5 bodů

– inovativnost projektu- 0-5 bodů

– teoretické zpracování informací- 0-5 bodů

– vědomostní znalosti o vodě- 0-5 bodů

– finanční rozvaha- 0-5 bodů

– celkové pojetí projektu- 0 -10 bodů

– formální náležitosti (správné vyplnění formulářů)- 0- 5 bodů

9. Ceny pro vítěze

Nejlepších 12 projektů bude odměněno finančním příspěvkem na zrealizování jimi navrženého projektu. Zároveň také dostanou na výběr možnost exkurze do krajských ekocenter a absolvování výukového programu s environmentální tématikou dle nabídky vybraného ekocentra. Každý z účastníků obdrží také věcné ceny.

Rozvíjené kompetence:

– odpovědné chování k šetření vodou

– rozvoj environmentálního smýšlení

– rozvoj finanční gramotnosti (v případě, že projekt bude zahrnovat i výpočet možného ušetření financí)

– kooperace v týmu

Kam posílat projekty:

Své projekty posílejte do KSEV dle ORP, do kterého spadá Vaše škola:

Ochrana fauny ČR– ORP Dobříš, Sedlčany, Votice, Benešov

Ekocentrum Orlov– ORP Beroun, Hořovice, Příbram, Černošice

NSEV Kladno-Čabárna– Rakovník, Mělník, Kladno, Slaný, Kralupy, Neratovice

Ekocentrum Huslík– Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo

Hradiště, Brandýs nad Labem

ČSOP Vlašim– Vlašim, Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Říčany, Český Brod

KSEV soutěž voda 2018-2019

plakat2019_voda_soutez

Zadani projektu do souteze Setrim

Pro 10, 2018 | Posted by in Aktuality všechny | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes